Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

Oferta zajęć Punktu Konsultacyjnego skierowana jest do rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkanie obserwacyjno-diagnostyczne. W spotkaniu udział bierze dwóch specjalistów: psycholog, pedagog specjalny, logopeda). Po wywiadzie z rodzicami i obserwacji dziecka ustalane są cele edukacyjne i terapeutyczne oraz podejmowane są próby rozwiązywania aktualnych problemów.

 • Czas trwania: 90 minut
 • Koszt: 240 zł.
 • Pisemny opis spotkania oraz zalecenia do pracy: +100 zł

Spotkanie obserwacyjno-diagnostyczne z logopedą. Po wywiadzie z rodzicami i obserwacji dziecka ustalane są cele edukacyjne i terapeutyczne oraz podejmowane są próby rozwiązywania aktualnych problemów.

 • Czas trwania: 50-60 minut
 • Koszt: 100 zł.
 • Pisemny opis spotkania oraz zalecenia do pracy: +100 zł

Badanie postawy ciała przez fizjoterapeutę + zalecenia.

 • Czas trwania: 50-60 minut
 • Koszt: 100 zł.
 • Pisemny opis : +80 zł

Wstępna obserwacja pod kątem prawidłowości przebiegu procesów integracji sensorycznej.

 • Czas trwania: 50-60 minut
 • Koszt: 100 zł.
 • Zalecenia do pracy: +100 zł.

Systematyczne zajęcia terapeutyczne.
Cykliczne zajęcia zgodnie z ustalonym z Rodzicami grafikiem.

 1. Terapia logopedyczna: 30 min. – 80 zł.
 2. Fizjoterapia : 30 min.- 80 zł./ 45 min.- 100 zł.
 3. Terapia psychologiczno-pedagogiczna: 50 min. – 140 zł.
 4. Konsultacja dla rodziców.
  Wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne dla rodziców dzieci, które przejawiają trudności społeczno- emocjonalne, poznawcze oraz adaptacyjne: 50 min. – 140 zł.
 5. Zajęcia on-line (np. Skype, Zoom): 50 min – 140 zł

Diagnoza gotowości szkolnej.
Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie tego, czy dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie osiągnęło już taki poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. 

Wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję zapisaniu dziecka do klasy 0 czy klasy I.

 • Czas trwania: dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka
 • Przeprowadzenie badania: 250 zł
 • Opis badania: +100 zł

Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
na podstawie diagnozy psychoedukacyjnej  PEP-R lub superwizji/ obserwacji dziecka
w placówce, do której dziecko uczęszcza

 • Koszt 280 zł

 Superwizja pracy terapeuty lub nauczyciela prowadzącego zajęcia  w poradni / przedszkolu /szkole / innym ośrodku  (na miejscu, on-line lub poprzez analizę materiału filmowego)

 • obserwacja dziecka w naturalnym środowisku a w szczególności:
 1. poznanie sposobów nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi
 2. radzenie sobie w sytuacjach zadaniowych
 3. rodzaje podejmowanych w grupie aktywności
 • Czas trwania: 60 min
 • Koszt: 170 zł

Terapeuta lub nauczyciel otrzymuje program i wytyczne edukacyjno-terapeutyczne. Superwizor może dokonać także ogólnej ewaluacji sposobu pracy terapeuty.

 • omówienie superwizji  (on-line lub w formie pisemnej ):     120 zł

Wizyta domowa – wizyta psychologa, terapeuty behawioralnego w środowisku domowym dziecka z udziałem rodziców.

 • 60 minut – 250 zł
 • 90 minut – 350 zł

Wizyta studyjna obejmująca obserwację zajęć terapeutycznych, indywidualnych oraz w małej grupie. Wejście do grupy w celu obserwacji procesu włączania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do grupy rówieśniczej. Wizyta odbywa się na terenie Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

Koszt wizyty za jeden dzień wynosi 90 złotych.

Wpłat za te zajęcia można dokonywać osobiście w sekretariacie lub przelewem na Konto:
Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA
61 1020 1026 0000 1702 0196 1218 (PKO BP S.A)